مطالب توسط

مراحل اجرایی ساختمان هایLSF

مراحل اجرایی ساختمان هایLSF   طراحی در مرحله اول از دسته مراحل اجرای سازه های ال اس اف (LSF) باید نقشه محل اجرا را با نظر کارفرما و معمار ترسیم نمود. در این نقشه کلیه موارد درخواستی کارفرا باید رعایت شوند. طراحی نقشه با هدف محاسبات هزینه، بار وارده به ساختمان، محل قرار گرفتن ستون […]