واحد طراحی ونقشه کشی

این بخش با دراختیارداشتن کارشناسان مجرب قادر به طراحی پروژه های ساختمانی، صنعتی و انواع سازه های فلزی با استفاده از نرم افزارهای طراحی مانند Etabs،Sap،Safe وتهیه نقشه های کارگاهی می باشد