مدیریت-کنترل

دراین بخش بااستفاده از دستورالعمل های کنترل کیفیت و استانداردهای موجود در حین مراحل تولید،محصول را بازرسی ودرصورت تاییدباصدورمجوزبه مرحله بعدی منتقل می نمایند.