مدیریت-تولید

 

این بخش بااستفاده از متخصصان تولیدی،ضمن اخذبرنامه تولیدوبرنامه نفرساعت موردنیازپروژه ها ازواحدبرنامه ریزی ، تخصیص ظرفیتهای تجهیزاتی،تولیدواجرای پروژه راتاتکمیل پروژه مدیریت وراهبری می نماید.