مدیریت برنامه ریزی

دراین بخش کارشناسان مربوطه پس از امضای قرارداد نسبت به تهیه برنامه زمانبندی اقدام نموده وهمچنین درطی اجرای کار، گزارشات پیشرفت پروژه را درمقاطع زمانی مشخص، کنترل و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه را بررسی و هدایت می نمایند.